Kategória: Podnikanie

18. mája 2024

Motivujte svojich zamestnancov k lepším výsledkom

V dnešnom konkurenčnom prostredí je motivácia zamestnancov kľúčom k dosahovaniu dobrých výsledkov a cieľov organizácie. Tento článok “Motivujte svojich zamestnancov, aby ste zvýšili výsledky” si vyžaduje pozornosť všetkých vedúcich pracovníkov, nadriadených a manažérov, ktorí hľadajú účinné stratégie na inšpirovanie svojich zamestnancov. Pochopenie a podpora motivácie u vašich zamestnancov môže podporiť produktivitu, podporiť pozitívne prostredie a v konečnom dôsledku zvýšiť výkonnosť vašej spoločnosti. Tu vám prinášame zbierku techník a poznatkov, ktoré preukázateľne zapaľujú motivácia zamestnancov a poháňajú váš tím k vyššej produktivite a úspechu.

Zvyšovanie výkonnosti: stratégie na inšpirovanie a motivovanie zamestnancov k úspechu

Zvyšovanie výkonnosti organizácie si vyžaduje pochopenie ľudskej motivácie. Zamestnanci, rovnako ako všetci ostatní, v podstate reagujú na podnety, ktoré im dávajú pocit, že sú cenní, schopní a potrební. Plodné stratégie zamerané na inšpiráciu a motiváciu zamestnancov k úspechu majú zásadný význam pri formovaní produktivity, efektívnosti a celkového výkonu tímu. Podnecujú zamestnancov k prekračovaniu cieľov a výraznému zvyšovaniu ich výsledkov. Po prvé, kľúčová je jasná komunikácia. Pravidelná spätná väzba, pozitívna aj korektívna, pomáha stanoviť očakávania a poskytuje zamestnancom plán na splnenie ich cieľov. Na motiváciu zamestnancov možno použiť aj na mieru šité výkonnostné ukazovatele, pretože dosiahnutie konkrétnych, merateľných cieľov často podporuje pocit úspechu, ktorý môže inšpirovať k ďalším úspechom. Po druhé, systémy uznania a odmeňovania sú tiež účinnými nástrojmi na stimuláciu motivácie. Tieto systémy môžu zahŕňať zvýšenie platu, povýšenie alebo nepeňažné odmeny, ako napríklad uznanie pred tímom, ktoré majú verejne a hmatateľne oceniť prínos zamestnanca. Okrem toho podpora pozitívneho pracovného prostredia, ktoré podporuje tímovú prácu, spoluprácu a srdečné vzťahy medzi zamestnancami, výrazne zvyšuje motiváciu. Takéto prostredie podporuje pocit spolupatričnosti, vďaka čomu sú zamestnanci ochotnejší prispievať čo najlepšie. 

Motivácia zamestnancov
Naučte sa motivovať svojich ľudí

Zapájanie zamestnancov prideľovaním projektov, ktoré stimulujú ich jedinečné záujmy a silné stránky, vyvoláva väčšie odhodlanie a nadšenie pri vykonávaní úloh. Tento prvok pracovnej spokojnosti výrazne zvyšuje produktivitu a efektívnosť. Okrem toho príležitosti na profesionálny rast, ako sú programy nepretržitého vzdelávania a rozvoja, posilňujú zamestnancov a posúvajú ich za hranice ich komfortnej zóny, čo vedie k zvýšeniu výkonnosti. Napokon je nevyhnutné pamätať na význam rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom pri udržiavaní motivácie. Prepracovanosť môže viesť k vyhoreniu, ktoré má za následok zníženie výkonnosti. Poskytovanie flexibility v pracovnom čase a podpora osobných potrieb zamestnancov preto prispieva k zdravšiemu duševnému stavu, a tým aj k lepšej výkonnosti. Osvietené vedenie napokon chápe, že motivácia sa nedá predpokladať – treba ju pestovať. Aktívnym využívaním stratégií na udržanie motivácie zamestnancov a ich súladu s cieľmi organizácie vytvoríte tím, ktorý nielenže dosahuje vynikajúce výsledky, ale je aj spokojný, lojálny a plne investuje do úspechu spoločnosti. Investovanie času a zdrojov do zvyšovania motivácie zamestnancov teda výrazne zvyšuje celkové výsledky, čím sa stáva obojstranne výhodnou stratégiou pre organizáciu aj zamestnancov.…

7. apríla 2023

Čo by mal obsahovať podnikateľský plán?

Mnoho podnikateľských subjektov si uvedomuje to, že ak sa chcú stať v oblasti podnikania úspešní, musia mať k dispozícií kvalitne vypracovaný podnikateľský plán. A v tomto prípade nastáva občas problém, nakoľko nie každému sa zadarí podnikateľský plán reštaurácia vypracovať na 100 %. Ak aj vás zaujíma, čo by mal dobrý podnikateľský plán obsahovať a v neposlednom rade aj to, ktoré informácie sú kľúčové, prečítajte si o nich v nasledovnom článku!

Ako k vytvoreniu podnikateľského plánu pristupovať?

 

Podnikateľský plán reštaruácia návrh
Za najdôležitejšie možno považovať to, čo predávate a ponúkate, teda váš produkt.

Nie je žiadnym tajomstvom, že podnikateľský plán by mal mať vytvorený každý podnikateľský subjekt. Nezáleží pri tom na tom, či sa jedná o výrobný podnik alebo napríklad o kaviareň alebo reštauráciu. Každý, pre koho je generovanie zisku dôležité, by mal mať tento dokument vypracovaný. Mali by sme k nemu pristupovať tak, že pre nás znamená podklad, vďaka ktorému dokážeme prezentovať naše podnikateľské ambície. Pri vypracovaní myslite na to, že je dôležité, aby ste písali stručne a jasne. Každý, komu sa dostane tento dokument do rúk by mal mať jasnú predstavu o tom, o čom píšete. Mnoho podnikateľských subjektov sa zameriava skôr na obsah. Problém však nastáva v prípade, ak je podnikateľský plán príliš obsiahly a chýba mu pointa. Stavte radšej na kvalitu. Nebojte sa tiež vaše myšlienky zhmotniť aj do grafický návrhov a obrázkov. Nie je žiadnym tajomstvom, že každý, kto sa pozrie na obrázok, jednoduchšie pochopí, o čom je reč. Dizajn a to, akým spôsobom budete mať podnikateľský plán vypracovaný je kľúčové, nakoľko aj to dokáže reprezentovať vašu spoločnosť. Ak bude vyzerať príťažlivo aj na pohľad, oveľa jednoduchšie sa doň človek začíta. Hneď na začiatku nezabudnite pripraviť kvalitné manažérske zhrnutie. Ďalším kľúčovým bodom je opis histórie spoločnosti. Za najdôležitejšie možno považovať to, čo predávate a ponúkate, teda váš produkt. Nezabudnite vyčleniť vašu konkurenciu a trhové prostredie, v ktorom sa produkt nachádza. Rovnako dôležité je však spomenúť aj marketing a to, akým spôsobom sa bude realizovať predaj. Silné a slabé stránky sú tiež dôležité, a to je tak aj v prípade rizík a príležitostí. A v neposlednom rade, vyčleňte aj váš finančný plán. Kľúčové je uviesť hlavne to, aké očakávate tržby, náklady a potrebné investície. Podnikateľský plán reštaurácia sa dá zhotoviť relatívne jednoducho. Ak vás zaujíma viac tipov, ako na to, navštívte stránku https://www.ikelp.sk/

16. augusta 2022

Viete, čo robí daňový poradca?

Náplň práce daňového poradcu zahŕňa viacero služieb, ktoré klientom poskytuje. Na daňového poradcu sa môžete obrátiť napríklad v prípade, že potrebujete vypracovať daňové priznanie a to či už ako fyzická alebo právnická osoba. Medzi ďalšie služby, ktoré poskytuje daňový poradca, patrí starostlivosť o účtovnú alebo daňovú agendu firmy, prípadne jej kontrola. Daňový poradca vám taktiež dokáže pomôcť s legálnou optimalizáciou daní, vďaka čomu môžete ušetriť nemalé množstvo financií. Medzi služby daňového poradcu sa zaraďuje aj poskytovanie poradenstva pri zakladaní novej firmy alebo pri jej administratívnej organizácii. Na daňového poradcu sa neváhajte obrátiť ani v prípade, že hľadáte osobu, ktorá vás zastúpi v prípade daňovej kontroly. 

Prečo je daňových poradcov tak málo?

Daňový poradca s certifikátom
Úloha daňového poradcu

Možno ste si už všimli, že služby daňového poradenstva neposkytuje veľké množstvo osôb a niekedy môže byť náročné nájsť daňového poradcu. Viete, prečo tomu tak je? Povolanie daňového poradcu môže znieť lákavo a množstvo ľudí by si prialo takéto povolanie mať, no len malé percento sa ku takejto pozícii reálne dopracuje. Dôvod, prečo to tak je, je veľmi jednoduchý – pre vykonávanie práce daňového poradcu je potrebné splniť veľké množstvo náročných kritérií. Pre vykonávanie práce daňového poradcu je potrebné vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Po splnení tejto podmienky je potrebné absolvovať päť rokov praxe ako asistent daňového poradcu alebo päť rokov inej ekonomickej praxe. Po splnení podmienky päť ročnej praxe čaká budúceho daňového poradcu odborná skúška, ktorá nie je vôbec jednoduchá. Keď sú všetky podmienky splnené, je možné stať sa daňovým poradcom a poskytovať služby v oblasti daňového poradenstva. Vďaka prísnym podmienkam, ktoré musia daňoví poradcovia splniť tak môžete mať istotu, že ich služby sú skutočne kvalitné a na ich kvalitu sa môžete s istotou spoľahnúť. 

Výhody využitia služieb daňového poradcu

Využitím služieb daňového poradcu získate niekoľko výhod. Prvou z nich je tá, že daňový poradca na seba berie všetku zodpovednosť v spojitosti s poskytovaním služieb daňového poradenstva. Znamená to, že v prípade vzniku škody nesie všetku zodpovednosť daňový poradca. Vďaka využitiu služieb daňového poradcu môžete navyše ušetriť nemalé množstvo financií a to prostredníctvom daňovej optimalizácie. Daňový poradca sa navyše orientuje v aktuálnych zákonoch, čo zabezpečí, že všetky úkony, ktoré na základe jeho odporúčaní vykonáte, budú v súlade so zákonmi. Kvalitné služby daňového poradenstva vám poskytne daňový poradca, ktorého nájdete na internetovej stránke https://www.easystart.sk/

10. augusta 2022

Vypracujte si dobrý podnikateľský plán

Podnikanie so sebou prináša mnoho povinností, vybavovanie po úradoch, zariaďovanie prevádzky, hľadanie zamestnancov, no popri tom všetkom by ste rozhodne nemali zabúdať na vypracovanie dobrého podnikateľského plánu. Ten vám môže pomôcť vo viacerých smeroch, či už chcete požiadať o úver v banke, kde budete musieť predložiť podnikatelsky plan alebo pri uvedení nového produktu alebo služby na trh alebo aj ako vhodná prezentácia pred investormi alebo konkurenciou. 

Čo by mal obsahovať dobre vypracovaný podnikateľský plán?

Podnikatelsky plan s analýzou trhu
Konkurencieschopnosť podnikateľského plánu

Plánovanie ako také je neoddeliteľnou súčasťou podnikania, v tomto smere sa určite neoplatí konať spontánne, všetky kroky by ste si mali naplánovať. V prvom rade by ste si mali vytýčiť jasný cieľ a smer, ktorým sa vaša firma bude uberať. Tým môže byť napríklad získanie určitého počtu zákazníkov, zvýšenie tržieb, zväčšenie objemu predaných výrobkov a služieb a mnoho iných vecí. Toto všetko by ste mali mať zahrnuté vo svojom podnikateľskom pláne. Podnikateľský plán je teda dokument v písomnej verzii, pomerne obsiahleho obsahu, cca 40-50 stránok. K nemu je treba pripojiť prílohy, ktoré sa budú týkať už konkrétnych náležitostí, ako sú napríklad technické listy, rôzne štatistiky a analýzy, tabuľky, prípadne referencie alebo čokoľvek, čo vám pomôže pri úspešnom predaji a rozvoji vašej spoločnosti. Na začiatku  podnikateľského plánu je teda potrebné predstaviť firmu ako takú, uviesť základné údaje, právnu formu, adresu a stručný popis činností, ktorým sa venujete. Predstavte aj ďalšie údaje o vašej firme ako je počet zamestnancov, technické vybavenie, organizačnú štruktúru, skladové priestory. Buďte otvorení a vyzdvihnite svoje silné stránky, no treba spomenúť aj slabé stránky, prípadne konkurenčné prostredie. Zvlášť by ste sa mali venovať aj zhodnoteniu prípadných rizík, ktoré môžu nastať a taktiež aj predstaviť spôsob, akým chcete na trhu preraziť, v čom ste jedinečný. Akou formou idete uviesť svoje výrobky na trh, spôsob prezentácie a propagácie na trhu a v konkurenčnom prostredí. 

Na vypracovaní si dajte záležať, pomôže vám to v podnikaní

Pri vypracovaní podnikateľského plánu by ste mali byť precízny, plán by mal byť jasný a zrozumiteľný každému, mali by ste tomu venovať dostatok času a najmä dôkladnej prípravy, s dobre vypracovaným plánom môžete preraziť na trhu. Ak neviete ako na to, skúste kliknúť na stránku https://marekstraka.com/

8. marca 2022

Zlato a jeho stav v roku 2022

To, aké je zlato cenné, si uvedomovali ľudia už v dávnej minulosti. Práve tento cenný kov sprevádza ľudstvo už celými dejinami. Zlato je charakteristické tým, že patrí do kategórie drahých kovov, avšak jeho výhodou je aj to, že nepodlieha chemickým vplyvom. Používa sa vo viacerých oblastiach, pričom za tú najvýhodnejšiu sa považuje investičné zlato. Na finančnom trhu zlato predstavuje dôležitú komoditu. Zaujíma aj vás, či sa v súčasnosti obchodovanie so zlatom vyplatí?

Investovanie do zlata

Investičné zlato na rôznych trhoch
Prínosy investičného zlata

V súčasnosti môžeme investovať viacerými spôsobmi. Za ten najefektívnejší sa považuje investícia do investičného zlata. Výhodou takého zlata je aj to, že je uchovávateľ hodnoty. To znamená, že disponuje kúpnou silou. Tú možno už roky považovať za stabilnú. Avšak ak sa na hodnotu zlata zameráme z iného uhlu, pochopíme, že jeho hodnota bola stabilná aj počas ekonomických kríz. Ďalšou pozitívnou vecou je to, že investičné zlato predstavuje dlhodobú investíciu. Odporúčame ho teda využiť vtedy, keď máte voľné finančné prostriedky a chcete sa zabezpečiť na ďalšie roky. Výhodou zlata je aj to, že nie je závislé na rozhodnutiach jednotlivých vlád, ako je to v prípade ostatných finančných produktov. Zlato však nemá len cennú hodnotu. Má aj svoje stabilné postavenie. Ak disponujete zlatými mincami, takéto zlato má aj svoju umeleckú hodnotu. A vďaka tomu sa tiež zvyšuje jeho hodnota. V neposlednom rade možno za výhodu považovať aj to, že je možné ho zameniť za peniaze. Posledné roky sme svedkami toho, že zlato na svojej hodnote neustále naberá. Na jeho hodnotu má vplyv aj fakt, že jeho zásoby sa pomaly míňajú, jeho ponuka je teda obmedzená. A dopyt je čoraz väčší. Ak si teda chcete zabezpečiť svoju budúcnosť, bude pre vás investičné zlato tým správnym riešením!

Prečo sa investovanie do zlata vyplatí?

Odborníci na finančnom trhu budú určite súhlasiť s tým, že investovanie do zlata sa stáva čoraz populárnejším. V súčasnosti sme svedkami toho, že globálna ekonomika má od stabilnej situácie pomerne ďaleko. A práve to otvára dvere tomuto finančnému nástroju. Dôvodov, prečo sa oplatí vlastniť zlato v akejkoľvek podobe je mnoho. Ak aj vás zaujíma to, ako správne do zlata investovať, navštívte stránku https://zlatypristav.sk/. Zabezpečte si aj vy vašu budúcnosť a zabezpečte si vaše príjmy na ďalšie desaťročia!

1. januára 2022

Ako vám linkbuilding pomôže s rozvojom vášho podnikania?

V súčasnosti už máme k dispozícii mnoho nástrojov, ktoré nám pomáhajú zviditeľniť sa tak medzi koncovými zákazníkmi, avšak súčasne aj poraziť konkurenciu. Tieto nástroje sa spájajú hlavne s oblasťou marketingu. Digitalizácia nám priniesla skutočne viaceré možnosti. Jedným zo spôsobov, pomocou ktorých sa môžeme dostať do podvedomia rýchlejšie je linkbuilding. Zaujíma aj vás, čo to je a ako sa k nemu postaviť tak, aby bol pre vás čo najväčším prínosom?

Základné pojmy v oblasti linkbuildingu

Linkbuilding a jeho dôležitosť
Pojmy linkbuildingu

Prehliadač už v súčasnosti používa prevažná väčšina z nás. Ak pomocou neho začnete praktizovať napríklad linkbuilding, bude to pre vás skutočným prínosom. Môžete si vďaka nemu zlepšiť vašu pozíciu na Googli a súčasne tak na svoj web prilákať nových zákazníkov. Linkbuilding predstavuje jednu z dôležitých SEO aktivít. Jeho výsledkom je budovanie spätných odkazov, vďaka ktorým sa zvyšuje dôveryhodnosť našich webových stránok. Vďaka tomu sa vaša webová stránka lepšie umiestni vo vyhľadávači a stane sa tak prístupná pre širší okruh ľudí. Ako už bolo spomenuté, hlavnou podstatou linkbuildingu je budovanie spätných odkazov. Tie možno rozdeliť do dvoch základných kategórií, a to na interné a externé. Rozdiel spočíva v umiestnení odkazu. V prípade interných odkazov fungujú na jednom webe, kde sa aj ponúkajú služby či produkty danej spoločnosti. V prípade externých vedú odkazy z iných zdrojov. A to napríklad tak, že na vašom článku sa odkážete na iný web. Linkbuilding sa oplatí používať hlavne v prípade, ak chcete zvyšovať dôveryhodnosť vašej stránky. Z toho dôvodu je dôležité, aby ste sa zamerali na budovanie s dôveryhodným webom. Vyhýbajte sa stovkám odkazov na pochybné stránky, ktoré vám v konečnom dôsledku skôr uškodia. Ďalšou výhodou je to, že budujete povedomie o vašej stránke. Môžu si vás všimnúť firmy, jednotlivci ale súčasne aj rôzne média, a to práve vďaka cielenému brandingu. Okrem toho vás potencionálni zákazníci aj ľahšie nájdu. To, čo zákazník hľadá je rýchlosť a pohodlie. A práve to vám linkbuilding ponúka. Cesty, pomocou ktorých môžete zlepšiť vaše podnikanie, existujú. Je však dôležité vybrať si tie správne. Na výber ich máme hneď niekoľko. Linkbuilding sa v súčasnosti považuje za jeden z najlepších marketingových nástrojov. Ak aj vás zaujíma, čo vám tento spôsob môže priniesť, navštívte stránku https://www.seolutions.sk kde nájdete mnoho zaujímavých informácií. Staňte sa aj vy úspešným na trhu!

5. augusta 2021

Otvoreniu reštaurácie predchádza pomerne zdĺhavý proces

Už odmalička ste snívali o tom, že budete viesť vlastnú reštauráciu či kaviareň? V tom prípade je načase začať si plniť svoje sny. Otvorenie restauracie však nie je také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá. Zákazník pri jej návšteve vidí iba finálnu verziu, avšak nevidí, koľko práce a úsilia za tým všetkým stojí. Aby bola reštaurácia úspešná aj v budúcnosti, nestačí ju iba otvoriť a čakať, že zákazníci sa k nám nahrnú. Musíme sa dobre pripraviť a byť vždy v strehu. Tak sa poďte spoločne s nami pozrieť, ako na to. 

Čo vás čaká pred otvorením reštaurácie?

Ako prebieha otvorenie restauracie?
Pravidlá pri otvorení reštaurácie

Viesť vlastnú reštauráciu je biznis ako každý iný. Vyžaduje si váš čas, peniaze a určite aj kus z vášho osobného života. V prvom rade by ste si mali vytvoriť dobrý podnikateľský plán. V ňom si ujasníte, aká má vaša reštaurácia byť, čo budete svojim hosťom ponúkať, kde bude situovaná v rámci mesta, koľko budete potrebovať zamestnancov, kapitálu a podobne. Nezabudnite si urobiť prieskum trhu, na základe ktorého zistíte, či bude o vašu reštauráciu vlastne záujem. Sledovanie trhu je veľmi dôležitou súčasťou zostavovania biznis plánu. Otvorenie reštaurácie kdekoľvek, kde sa uvoľní priestor na prenájom, je určite chyba. Vaša reštaurácia by mala mať dobré strategické miesto. Najlepšie je otvoriť ju niekde, kde sa denne premelie veľké množstvo ľudí a zároveň nie je na okolí príliš veľká konkurencia. Nie je však reštaurácia ako reštaurácia. Ak plánujete otvoriť reštauráciu zameranú napríklad na španielske špeciality a vedľa sa nachádza ázijská kuchyňa, nejde až tak úplne o konkurenciu, pretože táto reštaurácia ponúka iné jedlá a uspokojí tak aj iných zákazníkov. 

V deň otvorenia reštaurácie musí byť všetko pripravené

Ak práve nastal ten deň, kedy otvárate svoju vytúženú reštauráciu, presvedčte sa, že je všetko tak, ako má byť. Dôležité je, aby všetko fungovalo. To znamená, že váš personál by mal byť v plnom počte a pripravený uspokojiť chuťové poháriky vašich hostí. Poriadok je takisto mimoriadne dôležitý. Priestor by mal byť uprataný ešte predtým, ako do prevádzky vstúpi prvý hosť. Nezabudnite, že detaily sú podstatné a na základe nich si hostia vytvárajú mienku. Chcete sa dozvedieť viac o úspešnom otvorení reštaurácie? V tom prípade neváhajte kliknúť na webovú stránku https://www.ikelp.sk/.

20. júla 2021

Náklady na otevření kavárny – co budete potřebovat a bez čeho se obejdete?

Mít v hlavě podnikatelský nápad představuje jeden ze základů úspěchu, avšak není to to jediné, na čem je možné svůj úspěch stavět. Mnoho podnikatelských subjektů si ve svých začátcích klade otázku, která je zaměřena na finance, které bude při rozběhu podnikání potřebovat. Patříte i vy mezi ty, kteří by si chtěli otevřít svou vlastní kavárnu? Poradíme vám, co by vám v ní nemělo chybět a jak vypracovat podnikatelský záměr kavárna!

Proč právě kavárna?

Podnikatelský záměr kavárna, který má potenciál
Důležité věci i maličkosti v podnikatelském záměru pro kavárnu

Pokud se na věci podíváme z hlediska toho, kde lidé tráví docela hodně času, přijdeme na to, že právě kavárny jsou to, co může představovat dobrý podnikatelský nápad! Je však třeba myslet na to, že kavárnami se to na každém rohu jen hemží. Proto je těžké mezi konkurencí prorazit. Pokud však budete dostatečně připraveni, vše se vám podaří! Za základ lze považovat pěkné prostory. Ty by se současně měly nacházet na místě, které bude dostupné široké vrstvě návštěvníků. Právě pronájem prostor představuje položku, která z vaší peněženky odčerpá největší finanční prostředky. Pokud patříte mezi ty šťastnější, kteří mají prostory k dispozici bez pronájmu, sami po určitém čase pocítíte, jaká je to výhoda! Další nákladnou položku bude tvořit pracovní síla. Na výběr máte ze dvou možností, a to buď obsluhovat vlastní pomocí, nebo si na pomoc zavolat zaměstnance, kterým budete pravidelně vyplácet mzdu. Další položkou, která je relativně nákladná představují výdaje na provoz. Do provozních nákladů lze zařadit poplatky za elektřinu, vodu nebo internetové připojení. Do této kategorie lze zařadit i náklady, které se objevují prakticky každý měsíc. Jedná se například o náklady na hygienické pomůcky. Důležitou položkou budou i suroviny, ze kterých budete nabízet jednotlivé položky z nápojového lístku. Kvalitní káva, nealko nápoje či víno představují základ pro kavárnu. Pokud chcete, aby vaše kavárna prosperovala, měli byste se předem přichystat. A to nejen finančně, ale současně si dát i vypracovat podnikatelský záměr kavárna, ve kterém budou obsaženy všechny důležité věci. Tento dokument lze považovat za základ každé provozu. Pokud se chcete stát i vy úspěšným, nezapomeňte na něj a dejte si ho vypracovat skutečnými odborníky. Na stránce https://www.ikelp.cz/ najdete všechny potřebné informace, které potřebujete vědět! Rozjeďte i vy vaši kavárnu správně!

29. mája 2021

Správne vypracovaný podnikateľský zámer vás pripraví na úspech v podnikaní

Chystáte sa rozbehnúť svoj biznis, no zatiaľ ste sa dostali iba k čítaniu o tom, ako na to? To vôbec nevadí, pretože bezhlavá realizácia podnikateľských aktivít sa nemusí vždy vyplatiť. Všetky príručky o začiatkoch v podnikaní sa zhodujú v tom, že by ste si mali dopriať čas na plánovanie. Tento krok sa následne premení na podnikateľský zámer, ktorý má konkrétnu podobu a dáva vám možnosť o veciach premýšľať do detailov. Aj keď mnohí jeho význam podceňujú, nenechajte sa oklamať. Ide o veľmi dôležitú súčasť podnikania, hlavne toho začínajúceho. 

Skutočná podstata podnikateľského zámeru v skratke

Podnikateľský zámer a jeho smer
Vypracovanie podnikateľského plánu nepodceňte

Ak hľadáte definíciu podnikateľského plánu, určite ich nájdete veľa. Nie všetky však stručne a výstižne vysvetľujú, čo je jeho podstatou. Ide o dokument v písomnej podobe, v ktorom si budúci podnikateľ zodpovie na tie najdôležitejšie otázky. Má teda možnosť svoje myšlienky analyzovať a následne utriediť. Je totiž rozdiel, či o veciach uvažujeme iba v teoretickej rovine alebo im dáme konkrétnu podobu. V podnikateľskom zámere sa nevyhnete otázkam smerujúcim k tomu, ako podnikať (právna forma, či budete podnikať sám alebo so zamestnancami a podobne), čomu sa budete venovať (čo budete predávať, komu, kde atď.), ako chcete svoje podnikanie financovať a či je to rentabilné. Dá sa povedať, že toto je iba stručný náčrt toho, čo by mal podnikateľský zámer obsahovať. Každú jednu otázku je možné rozpracovať do ďalších a ďalších bodov. To je však správne. Čím viac si veci premyslíte, tým môžu byť v budúcnosti úspešnejšie. 

Kedy budete biznis plán naozaj potrebovať?

Ak práve riešite dilemu, či podnikateľský zámer vypracovať alebo nie, máme pre vás jasnú odpoveď. Svoje podnikanie nemôžete začať lepšie ako jeho vypracovaním. Aj keď vám budú mnohí tvrdiť, že je to strata času, opak je pravdou. Čo je však dôležité, ak chcete svoje podnikanie financovať prostredníctvom pôžičky, úveru alebo investora, vypracovanie podnikateľského plánu bude vašou povinnosťou. Nikto vám totiž peniaze nepožičia bez toho, aby videl vaše plány. Jeho vypracovaniu preto venujte maximálnu pozornosť a nesnažte sa nič odfláknuť. Začiatok bude potom pre vás oveľa jednoduchší. Všetko, čo vás zaujíma o podnikateľskom zámere, nájdete na webovej stránke https://marekstraka.com/.

8. apríla 2021

Vedenie účtovníctva v Bratislave – zabezpečte ho najlepšie, ako sa dá

Podnikatelia sa v praxi stretávajú s mnohými povinnosťami. Jednou z nich je napríklad vedenie účtovníctva Bratislava a okolí, ale aj kdekoľvek inde na Slovensku. Táto povinnosť sa týka všetkých, ktorí vykonávajú nejakú obchodnú činnosť a sú zapísaní v Obchodnom registri SR. Mnohí zo začínajúcich podnikateľov však majú obavy z toho, ako ho zabezpečiť. Možnosti sú v podstate dve. Buď zamestnáte vlastného človeka, ktorý sa vám bude starať o účtovné záležitosti, alebo oslovíte externú firmu špecializujúcu sa na účtovníctvo malých a stredných firiem. Prečítajte si o ich výhodách i nevýhodách. 

Externé vedenie účtovníctva v BA – kedy sa oplatí

Vedenie účtovníctva Bratislava s odborníkmi
Faktory vedenia účtovníctva v Bratislave

Poďme sa najprv pozrieť na výhody vedenia účtovníctva v Bratislave a okolí externou firmou. Výhod je hneď niekoľko. Účtovníctvo podnikatelia vo všeobecnosti hodnotia ako niečo, čo samo o sebe neprináša zisk, no ide o zákonnú povinnosť a tak ho jednoducho musia zabezpečiť. Ak vedenie účtovníctva zveríte do rúk externej firme, máte o starosť menej. Firme budete na pravidelnej báze odovzdávať požadované podklady a firma sa už o všetko ostatné postará. Touto cestou rozhodne ušetríte čas i náklady, ktoré by ste inak museli vynaložiť na vlastného zamestnanca. Malou nevýhodou môže byť snáď len to, že nemáte prístup k výstupom z účtovníctva vždy, keď potrebujete. Externú formu vedenia účtovníctva v Bratislave spravidla využívajú živnostníci a malí podnikatelia, ktorým sa táto možnosť oplatí viac z finančného i časového hľadiska. 

Vlastný účtovník vám bude vždy poruke

Postupne sa dostávame k výhodám a nevýhodám interného vedenia účtovníctva v Bratislave. Čo sa týka výhod, rozhodne ich nie je až tak veľa ako pri externej forme. Interné zabezpečenie účtovníctva je vhodné hlavne pre stredné a veľké podniky, ktoré s výstupmi pracujú dennodenne. Majú svoje účtovné oddelenia, na ktorých pracuje niekoľko účtovníkov. Navzájom by sa mali vedieť zastúpiť, čo je skvelé hlavne v prípade čerpania dovolenky alebo práceneschopnosti. Ako majiteľ firmy budete mať prístup k informáciám okamžite, čo je niekedy veľkou výhodou. Nevýhodou sú vyššie náklady spojené so zamestnaním účtovníkov, ich vyškolenie a podobne. Zvažujete externé vedenie účtovníctva v Bratislave? V tom prípade neváhajte kliknúť na webovú stránku https://www.easystart.sk.